?>

Algemene voorwaarden

Op het bezoek en gebruik van de website en overige door Orange Connectivity B.V. aangeboden diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Wij adviseren je deze algemene voorwaarden aandachtig door te lezen, zodat je op de hoogte bent van jouw rechten en plichten als je gebruik maakt van de website en overige door Orange Connectivity B.V. aangeboden diensten. Zijn er één of meerdere punten in onze algemene voorwaarden waarin je je niet kunt vinden of ondervind je hinder bij het lezen van deze algemene voorwaarden breek dan het bezoek aan de website direct af. Dit of toekomstig bezoek aan de website en of het gebruik van de diensten van Orange Connectivity B.V. impliceert dat je deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Artikel1: Definities

1.1. Orange Connectivity B.V.: verder te beschouwen als exploitant, eigenaar en beheerder van deze website, hieronder ook aan te duiden als “Orange Connectivity”.

1.2. Website: het online platform van exploitant, waarop de Dienst wordt aangeboden. Hieronder wordt mede begrepen de mobiele applicatie van de website.

1.3. Gebruiker: de persoon die de website bezoekt en/of via een Profiel gebruik maakt van de door exploitant geleverde diensten en producten.

1.4. Profiel: het geheel van persoonlijke kenmerken en voorkeuren dat een Gebruiker heeft verstrekt om zichtbaar te maken aan andere Gebruikers.

1.5. Content: alle informatie, gegevens of bestanden die door Gebruikers via de Website ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot foto’s, teksten en Profielen.

1.6. Hyperlink: links die primair bedoeld zijn voor presentatie aan een menselijke gebruiker.

1.7. Loggen: het via digitale weg bewaren van gegevens van gebeurtenissen of evenementen die op de website hebben plaatsgevonden.

1.8. Dienst: de door exploitant aangeboden of geleverde mobiele telecommunicatie/sms-dienst die bestaat uit het ter beschikking stellen van Content, in welke vorm dan ook.

1.9. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectueel eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

Artikel 2: Werkingssfeer en aard voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden tussen exploitant en de Gebruiker.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op het gebruik van de Website.

2.3. Volgorde van geldigheid: deze algemene voorwaarden. Daarnaast geldt de wet of de Europese regelgeving voor zover deze nog niet in de lokale wet is verwerkt.

2.4. Is of worden deze algemene voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de Gebruiker en exploitant aan het overblijvende gedeelte verbonden. Exploitant zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte. Indien de Gebruiker deze bedingen niet acceptabel vindt, kan de Gebruiker het gebruik van de Dienst staken en zijn Profiel beëindigen.

2.5. Exploitant is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele algemene voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze algemene voorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde algemene voorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde algemene voorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en zijn Profiel te verwijderen.

2.6. Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van de Gebruiker of van derden van de hand.

Artikel 3: Toegang tot de Dienst en beschikbaarheid

3.1. De Website biedt een chatdienst aan met als doel het flirten met fictieve profielen, waarbij onder flirten wordt verstaan het uitwisselen van erotische chatberichten tegen vergoeding van een bepaald bedrag per chatbericht. De Website werkt louter met fictieve profielen en is niet bedoeld voor het tot stand laten komen van fysieke afspraken.

3.2. Gebruik van de website en diensten die aangeboden worden via de website staat open voor ieder persoon die de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Indien je de minimale leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebt, dan kan je geen gebruik maken van de website. Door de Dienst te gebruiken garandeer je dat je 18 jaar of ouder bent. Indien je de minimale leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebt, bezwaar maakt tegen de inhoud van de website en/of de gebruiker van de aangeboden website of diensten zich in een geografisch gebied bevindt waar de toegang tot de website of gebruik van aangeboden diensten is verboden breek dan het bezoek aan de website direct af.

3.3. Om gebruik te maken van de website en de daarin aangebrachte toepassingen is het aanmaken van een Profiel vereist, op de manier zoals beschreven op het Platform. Tijdens de registratie moet de Gebruiker inloggegevens opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn Profiel. De Gebruiker staat er jegens de website voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken van het Profiel verstrekt compleet, actueel en juist is en dat hij deze informatie up-to-date houdt.

3.4. Het is Gebruiker niet toegestaan om een Profiel aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van het Profiel. Bij vermoeden van misbruik van het Profiel zal gebruiker exploitant direct op de hoogte brengen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de inloggegevens. De Gebruiker is zelf aansprakelijk voor al het gebruik dat via zijn inloggegevens van de Dienst wordt gebruikt. Exploitant is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van het Platform en/of Dienst door derden.

3.5. Exploitant is te allen tijde gerechtigd om de activiteiten van Gebruiker in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Profiel tijdelijk of blijvend te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
- Gebruiker handelt in strijd met deze algemene voorwaarden;
- Exploitant van mening is dat handelingen van Gebruiker schade of aansprakelijkheid aan hem zelf, andere Gebruikers, derden of exploitant kunnen toebrengen.
Exploitant zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn. De Gebruiker vrijwaart exploitant voor alle gevallen waarin exploitant aansprakelijk wordt gesteld in relatie tot enig handelen of nalaten van de Gebruiker in strijd met het in dit artikellid bepaalde. Deze vrijwaring omvat alle door exploitant geleden schade en gemaakte kosten (inclusief eventuele boetes en redelijke kosten van rechtsbijstand).

3.6. Exploitant kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Gebruikers. Gebruikers zijn zelfverantwoordelijk voor de informatie die ze via hun Profiel beschikbaar stellen.

3.7. Exploitant spant zich maximaal in om de website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen. exploitant kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de Dienst.

3.8. Als er onderhoud aan de Dienst wordt verricht dan zal exploitant dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken. Exploitant is echter te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of Dienst aan te brengen.

3.9. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

Artikel 4: Gebruik van de Dienst

4.1. De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van het Platform en/of Dienst verricht.

4.2. Het is Gebruiker niet toegestaan om:
- content die betrekking heeft op andere Profielen te kopiëren, dupliceren, verveelvoudigen of op welke wijze dan ook te (her)gebruiken anders dan voor de doeleinden zoals beschreven in deze algemene voorwaarden en zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Gebruiker;
- content te plaatsen die inbreuk maakt op de (Intellectuele Eigendoms-)rechten van anderen of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
- content te publiceren die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is, of die racisme of geweld kunnen uitlokken. In het algemeen is het niet toegestaan inhoud te plaatsen die in strijd is met de belangen en goede naam van de website, openbare orde of goede zeden of met de geldende wet- en regelgeving;
- de website op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden, diefstal, de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie, de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder-)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde ‘mailbommen’, computervredebreuk (‘hacken’) via de Website, vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen, het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag, het zich verschaffen van toegang door middel van valse inloggegevens, valse codes en valse hoedanigheden;
- content te plaatsen waarbij kettingbrieven, junkmail of spamming betrokken zijn en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
- foto’s van anderen dan uzelf op de website te publiceren. De website behoudt zich het recht voor om foto’s, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen;
- op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is.

Artikel 5: Intellectuele Eigendomsrechten

5.1. Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld tot overdracht van enig Intellectueel Eigendomsrecht. Onder de voorwaarden die in deze algemene voorwaarden zijn gesteld, geeft de website de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst, voor de doeleinden als beschreven in deze algemene voorwaarden.

5.2. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat hij door het aanmaken van een Profiel automatisch aan de website een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie verstrekt om:
- de Content te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de Dienst; en
- de Content te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met de Dienst.

5.3. Indien de Gebruiker meent dat er inbreuk is gemaakt op zijn Intellectuele Eigendomsrechten, dient de Gebruiker direct contact met ons op te nemen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. De Gebruiker is jegens exploitant aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Gebruiker in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van een overtreding van artikel 4, tenzij deze tekortkoming niet aan de Gebruiker kan worden toegerekend.

6.2. Exploitant is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van Profielen. Exploitant is alleen aansprakelijk tegenover de Gebruiker voor schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst met de Gebruiker.

6.3. Exploitant gebruikt onder andere websites van derden om, al dan niet tegen vergoeding, bezoekers te sturen naar haar website. Deze derden die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van deze hyperlinks zijn hierbij zelf aansprakelijk voor de inhoud van de website en de wijze waarop deze derde de gebruiker door middel van hyperlinks naar de Website stuurt.

Artikel 7: Artikel 7: Profielen en klachten

7.1. De website heeft entertainment als doel, het is expliciet niet het doel van de website om fysieke contacten tot stand te brengen. Exploitant behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om te chatten met Gebruikers via fictieve profielen. Fysieke contacten met deze profielen zijn niet mogelijk.

7.2. De inhoud van niet fictieve Profielen en de berichten van Gebruikers worden door ons niet gecontroleerd. Exploitant is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de beschikbaar gestelde informatie. Als exploitant een klacht ontvangt over een Gebruiker, zal exploitant alle binnen haar mogelijkheden liggende inspanningen verrichten om de klacht te onderzoeken en maatregelen te nemen. exploitant spant zich in om profielen van Gebruikers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.

7.3. Alle klachten in verband met gebruik van de Dienst, kwaliteit of iedere andere klacht, zullen door exploitant serieus in behandeling worden genomen.

7.4. De Gebruiker dient een klacht in te dienen via het contactformulier.

7.5. Exploitant zal binnen 14 werkdagen de klacht proberen op te lossen. Exploitant zal de Gebruiker hierover via de mail berichten.

Artikel 8: Privacy

Tijdens het aanmaken van het Profiel en gedurende het verlenen van de Dienst, verstrekt de Gebruiker (persoons-)gegevens aan exploitant. Deze (persoons-)gegevens zullen conform het Privacy Statement van exploitant en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 9: Klachtenafhandelingen

9.1. Om berichten te kunnen versturen via de Dienst, dient de Gebruiker credits aan te schaffen. Deze credits kunnen per telefoon los worden gekocht, of er kan een creditbundel worden aangeschaft. De prijzen van de credits zijn vermeld op de Website en afhankelijk van de creditbundel. Een creditbundel kan worden aangeschaft via bijvoorbeeld iDeal, Mister Cash, bankoverschrijving of creditcard, afhankelijk van de locatie. In geval van een losse telefonische aankoop betaalt de Gebruiker de verschuldigde bedragen aan de aanbieder van het mobiele netwerk van de Gebruiker.

9.2. De prijzen op de Website zijn inclusief btw en andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.

9.3. Exploitant kan de prijzen van de Dienst aanpassen. Indien de Gebruiker het niet eens is met een prijsverhoging, kan de Gebruiker zijn gebruik van de Dienst staken.

9.4. Vanuit het oogpunt van veiligheid en kwaliteit van de Dienst, zal het Profiel van de Gebruiker worden verwijderd wanneer een Gebruiker meer dan 90 dagen inactief is op de website.

9.5. Bij verwijdering van het Profiel, zoals bedoeld in het vorige artikellid, worden alle gegevens zoals berichten en openstaande credit tegoeden definitief verwijderd uit het systeem. De Gebruiker kan dan geen aanspraak meer doen op eventuele openstaande credit tegoeden.

9.6. Bij overtreding van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of bij fraude is exploitant gerechtigd het Profiel met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf te blokkeren en het lidmaatschap per omgaande te beëindigen. Hierbij komt het aangekochte saldo direct en onherroepelijk te vervallen. De kosten die gepaard gaan met het opsporen van het misbruik of fraude worden verhaald op de gebruiker. Dit laat het recht van exploitant om alle geleden schade en gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten op de gebruiker te verhalen onverlet.

Artikel 10: Beëindiging

10.1. De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en het Profiel te verwijderen.

10.2. Indien de Gebruiker zijn Profiel verwijdert, worden alle gegevens en berichten definitief verwijderd uit het systeem. De Gebruiker kan dan geen aanspraak meer doen op eventuele openstaande credit tegoeden.

10.3. Onder de voorwaarden zoals in artikel 11 genoemd, heeft de Gebruiker de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht en het bedrag van de aangeschafte credit(s) te laten restitueren.

Artikel 11: Bedenktermijn

11.1. De Gebruiker heeft het recht om de aankoop van credits binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te annuleren (het herroepingsrecht). Indien de Gebruiker van de aangeschafte credits en de daaraan verbonden diensten binnen deze 14 dagen gebruik maakt, vervalt het herroepingsrecht. Restituties worden binnen 14 dagen nadat de Gebruiker kenbaar heeft gemaakt van het herroepingsrecht gebruik te willen maken op de door Gebruiker gebruikte betalingswijze teruggestort. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een telefonische betaling, kan de Gebruiker een bankrekening doorgeven.

11.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient Gebruiker exploitant via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de aankoop te willen herroepen.

11.3. Voor het uitoefenen van het herroepingsrecht kan gebruik worden gemaakt van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dit is echter niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken.

Gevolg van de herroeping:
Als Gebruiker de overeenkomst herroept, ontvangt deze alle betalingen die op dat moment zijn gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door exploitant geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat exploitant op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van exploitant terug. Exploitant betaalt Gebruiker terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee Gebruiker de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij Gebruiker uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 12: Varia

12.1. Alle geschillen die tussen Gebruiker en exploitant ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

12.2. Exploitant mag rechten en verplichtingen die uit deze algemene voorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan de Gebruiker het gebruik van de Dienst staken en zijn Profiel beëindigen.